Samenwerking met scholen en andere organisaties in Dinteloord

Ouderbetrokkenheid

We zijn ons ervan bewust dat de band tussen ouders en kinderen de belangrijkste relatie in het leven is. Zoals wij binnen ons beleid rekening houden met de verschillen tussen kinderen, hebben we ook oog voor de diversiteit van ouders en gezinnen. We willen zo veel mogelijk aansluiten bij de wensen en behoeften van ouders (mits dit mogelijk is in lijn met onze visie).

Voor een goede samenwerking is het allereerst belangrijk dat iedere ouder zich binnen de kinderopvang Dinteloord welkom, gewaardeerd en gerespecteerd voelt.

Ouders worden op de hoogte gesteld van het nieuwe thema en de activiteiten die daaraan gekoppeld zijn middels een nieuwsbrief. Ook wordt aan ouders regelmatig hulp gevraagd bij de georganiseerde activiteiten zowel aan de actieve ouderraad als aan de andere ouders.

Doorgaande ontwikkellijn

Een goed contact met de basisscholen waarmee we samenwerken binnen Dinteloord, vinden we belangrijk. We organiseren veel overleg om een doorgaande ontwikkellijn te creëren. Tijdens deze werkvloeroverleggen met pedagogisch medewerkers van de kinder- en peuteropvang en kleuterleerkrachten stemmen we ook inhoudelijk op elkaar af.

Dagelijks observeren we de kinderen op de kinderopvang en gebruiken het observatiesysteem Kijk! Zo zien we wat het kind nodig heeft en stemmen ons aanbod daarop af.

De basisscholen waarmee we samenwerken maken in de eerste groepen ook gebruik van Kijk!. Als VVE-locatie zorgen we voor een goede overdracht van onze kinderen, zodat zij een zachte landing maken op de basisschool. Vrijwel alle kinderen die gebruik maken van kinderopvang Dinteloord gaan, als ze 4 zijn, naar één van onderstaande basisscholen:

  • LPS Groen van Prinsterer in Dinteloord
  • LPS Petrus en Paulus in Dinteloord

Communicatie via Konnect

Wij gebruiken Konnect om met ouders te communiceren. Via de OuderApp en het Ouderportaal van Konnect houden de pedagogisch medewerkers u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de opvang van uw kind(eren) door foto's te plaatsen, nieuwsberichten te delen of een update te maken in een digitaal schrift.

Oudercommissie

Ouders worden vertegenwoordigd in de oudercommissie, die advies – en instemmingsrecht heeft op bepaalde beleidsgebieden zoals het pedagogisch beleid. De inbreng van ouders vinden we erg belangrijk omdat we willen aansluiten bij de wensen van ouders. Hierdoor zorgen we ervoor dat ons aanbod aansluit bij wat ouders belangrijk vinden voor hun kind én dat ze met een gerust hart hun kinderen aan ons kunnen toevertrouwen als zij elders aan het werk of aan de studie zijn.

Kinderopvang en BSO

Voor kinderdagopvang en buitenschoolse opvang kunt u terecht bij kinderopvang Zo. Zij zitten in hetzelfde gebouw als peuteropvang Dinteloord.

Lokale instanties

We werken samen met andere kinderopvangorganisaties, waaronder kinderopvang Zo en de diverse basisscholen waar de kinderen van onze peuteropvang, als ze vier jaar zijn, naartoe gaan. Om de doorgaande ontwikkellijn te waarborgen vindt er voor ieder kindje dat vertrekt naar de basisschool met toestemming van de ouders een warme overdracht plaats.

Lokale oudercommissie (LOC)

Wij hebben een actieve lokale oudercommissie en komen 6 keer per jaar bijeen. De ouders denken actief mee over de volgende onderwerpen:

  • Het pedagogisch beleid dat gevoerd wordt
  • Voedingsaangelegenheden van algemene aard
  • Algemeen beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid en gezondheid
  • Openingstijden
  • Het beleid over voorschoolse educatie
  • Vaststellen of wijzigen van regelingen over het behandeling van klachten
  • Tarieven van de kinderopvang